Disclaimer

AgileNieuws is een website die het laatste nieuws verzamelt en publiceert rondom alles wat met Agile te maken heeft. AgileNieuws is compleet onafhankelijk van welk bedrijf, organisatie of evenement dan ook. Ondanks de constante zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van AgileNieuws, is het mogelijk dat de informatie die op AgileNieuws wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. AgileNieuws kan er niet voor instaan dat de informatie op AgileNieuws geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. AgileNieuws sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van AgileNieuws, of met de tijdelijke onmogelijkheid om AgileNieuws te kunnen raadplegen. AgileNieuws is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van AgileNieuws verkregen is. AgileNieuws garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via AgileNieuws verkregen informatie. De informatie op AgileNieuws wordt continue aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Het is toegestaan om informatie, beeldmateriaal, foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via AgileNieuws op enigerlei wijze te verspreiden als daarbij AgileNieuws of de op AgileNieuws aangegeven bronnen als bron wordt weergegeven, inclusief link.